Mobile Menu

רשת דרור בתי חינוך

רשת "דרור בתי חינוך" נוסדה בשנת 1982 לפתח ולהוביל שינויים בשדה החינוך והלמידה בארץ ברוח הפדגוגיה החברתית.
"הפדגוגיה החברתית" הינה פדגוגיה חדשנית שפיתחנו ברשת. היא מביאה לידי ביטוי את הקשר החיוני בין חינוך וחברה, מתוך אמונה שלא ניתן להפריד בין השניים וכי חינוך משמעותי חייב לעסוק בשאלות הקושרות בין היחיד והחברה.
פעילות הרשת פרושה בכל הארץ ופונה לכלל האוכלוסיות, מתוך אמונה כי ביתנו פתוח לכל נערה ונער הזקוקים למגע אישי מכוון ומבקשים לפתח יחס של עשיה, אחריות וזיקה לעולם.
רשת דרור בתי חינוך הינה ממפעלות החינוך של חברי תנועת דרור ישראל. ברשת מחנכים ומחנכות רבים חברי תנועת דרור ישראל, הפועלים יחד עם אנשי חינוך מסורים נוספים.

אודות תנועת דרור ישראל
תנועת דרור ישראל הוקמה בשנת 2006 במטרה ליצור חברה שוויונית, ציונית, חינוכית ושיתופית שדוגלת בשלום ופועלת באופן דמוקרטי. חברי התנועה מחנכים כ-200 אלף ילדים, בני נוער, צעירים ומבוגרים מכל המגזרים: יהודים – ותיקים ועולים חדשים, בדואים, ערבים, דרוזים במטרה ליצור מפגש, הבנה, כבוד בין המגזרים, וכן ליצור מרכז ערכי משותף.
פעילויות תנועת דרור ישראל כוללות בין היתר: סמינרים, הפעלת מרכזי זכויות לבני נוער עובדים, ריכוז חברתי והדרכה בערים וביישובים כפריים, חינוך בבתי ספר, פנימיות, מועדוני נוער, גני ילדים ומכללות, הדרכה בתנועת הנוער העובד והלומד, הדרכת מסעות לפולין, פעילות שמכוונת לקיום משותף בין יהודים וערבים. חברי התנועה מפעילים את מרכז ההדרכה "המעורר", ,מלווים קבוצות צעירים לשינוי בחברה, מובילים מאבקים חברתיים לצדק, שוויון ודמוקרטיה בישראל ועוד.